Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: YouniqueBlog.nl
Koper: De klant

2. ALGEMEEN

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met de verkoper overeengekomen te worden.

2. De toepasselijkheid van de gehanteer­de Algemene Voorwaarden dient uitdrukkelijk vóór het afsluiten van een overeenkomst/ bestellen van producten te zijn overeengekomen.

3. Door het enkel plaatsen van een order en/of de in ontvangst name van de geleverde goederen en/of diensten, aanvaardt de wederpartij deze voorwaar­den en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, bij eventuele door hem nadere mondelinge, telefonische, telegrafisch, per telefax, of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging onzerzijds.

3. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMST

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van de uitdrukkelijke acceptatie der order door de verkoper, op een in de branche gebruikelijke wijze.

2. De verkoper heeft het recht om bestellingen te weigeren.

3. De verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4. PRODUCTEN

1. De kleur van de getoonde producten kan afwijken. Dit is mogelijk door lichtinval, beeldscherm etc.

5. PRIJZEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de prijzen:

a. Die op de website vermeld staan altijd de juiste.

b. Inclusief 21% BTW.

c. Exclusief kosten transport binnen Nederland. Deze bedragen te allen tijde €2,95 voor zowel brievenbus-, als pakketpost. De verzendkosten worden automatisch verrekend in het besteloverzicht.

d. Genoteerd in Nederlandse valuta (Euro).

6. LEVERING EN LEVERTIJDEN

1. De verkoper is gehouden de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij marktverstoringen tot een vermindering van de hoeveelheid noodzaken.

2. De verkoper is gehouden de koper hiervan onmiddellijk mededeling te doen en is alsdan gerechtigd na acceptatie van de koper een geringere hoeveelheid te leveren.

3. De genoemde levertijd gaat van start na het moment van betaling.

4. Producten worden binnen 5 werkdagen na betaling verzonden. Dit geldt niet voor producten die op maat besteld worden. De levering daarvan hangt af van het bestelde product en zal u per e-mail of telefonisch kenbaar gemaakt worden.

5. Tenzij anders is overeengekomen gelden de leveringstijden zoals op de website vermeld. Ofschoon deze zoveel mogelijk in acht worden genomen is de verkoper niet aansprakelijk in geval van overschrijding daarvan, voor zover deze als redelijk kan worden beschouwd.

7. BETALING

1. Betaling kan veiling gedaan worden via iDeal of PayPal.

2. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

3. Indien de koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 7 dagen vervalt de opdracht/bestelling.

4. Indien de opdracht/bestelling vooraf overgemaakt wordt, dient de klant ten alle tijden het factuur nummer te vermelden.

8. RETOURNEREN

1. De koper heeft het recht de aankoop binnen 14 dagen aan de verkoper te retouneren.

2. De retourtermijn zal ingaan op de dag van ontvangst van het product.

3. Producten die retour worden gestuurd dienen van te voren zijn aangemeld via e-mail.

4. De retour gezonden artikelen dienen ongebruikt, onbeschadigd, goed verpakt en voldoende gefrankeerd te worden teruggestuurd. Verzendkosten en risico’s bij een retourverzending zijn voor de rekening van de koper. Het retouradres is: YouniqueBlog.nl, Achter Het Verguld Harnas 2, ’s-Hertogenbosch.

5. Bij het retourneren van een product kan de koper kiezen voor een vervangend artikel of een teruggave van het aankoopbedrag.

6. Indien de koper kiest voor een teruggave van het aankoopbedrag zal deze -na ontvangst van de retour- binnen een termijn van 7 dagen op de desbetreffende rekening terug gestort worden. Bij retourzendingen van producten met korting gekocht, zal het aankoopbedrag geretourneerd worden met doorberekening van de korting.

7. Indien de koper kiest voor een vervangend artikel zal deze binnen een termijn van 7 dagen naar de koper worden toegestuurd. De verzendkosten hiervan zijn voor de rekening van de verkoper.

8. Indien het vermoeden bestaat dat het artikel reeds gebruikt of door toedoen van de koper of retourzending is beschadigd heeft de verkoper het recht om het aankoopbedrag niet of gedeeltelijk terug te storten.

9. AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien de verkoper aansprakelijk wordt gesteld voor directe aantoonbare schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt. Na aantoning van de directe schade zal worden gekeken naar het te vergoeden bedrag. De aansprakelijkheid kan worden vastgesteld tot maximaal het bedrag van 50 euro.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de verkoper aan de opdracht te laten beantwoorden, tenzij deze niet de verkoper toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de klant.

10. INTERNETGEBRUIK

1. Tijdens de uitvoering van de opdracht/bestelling is het mogelijk dat de verkoper en de koper op verzoek van één van beiden door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel de verkoper als de koper erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven, zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virusbesmetting. De verkoper en de koper stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail.

11. INTELLECTUELE EIGENDOM EN AUTEURSRECHTEN

1. De verkoper behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

2. Het is de koper uitdrukkelijk verboden ontwerpen van de verkoper en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaring en/of exploitatie is allen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

GEGEVENS:
YouniqueBlog.nl
Achter Het Verguld Harnas 2
5211 HL ’s-Hertogenbosch
you.nique@live.nl
KvK: 62208357
BTW: NL207404707B01